Aktualności

Oferta BON
Stypendia
Akademiki
Projekty
Kariera i praca
Współpraca
Galeria
ZSN UP
KSSN
UczelniaKontakt
Ważne informacje dotyczące bieżących spraw studenckich

» 04.09.2017 « Przyznane miejsca w DS na rok akademicki 2017/2018 «

Celem weryfikacji, czy otrzymali Państwo miejsce w Domu Studenckim na rok akademicki 2017/2018 prosimy o kontkt e-mail lub telefoniczny.

Poniższa informacja dotyczy wyłącznie studentów, którzy otrzymali miejsce w DS na podstawie powyższej listy!

Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy w ciagu 14 dni dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce w wysokości 405 zł, która będzie zaliczona na poczet październikowej opłaty za miejsce w domu studenckim.

W przypadku braku zarejestrowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, przyznane miejsce w akademiku przepada i student będzie musiał ponownie składać wniosek o akademik.

Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić na konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (ul. Podchorązych 2, 30-084 Kraków)
nr konta w Banku PKO BP: 43 1020 2892 0000 5702 0459 9272Kod BIC (Swift): BPKOPLPW (dotyczy przelewów z zagranicy)
kwota: 405 zł
tytuł przelewu: opłata rezerwacyjna za DS. NAZWA AKADEMIKA + imię i nazwisko studenta

» 05.07.2017 « Wnioski o miejsce w Domu Studenckim dla studentów lat pierwszych na rok akademicki 2017/2018 «

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz studenci lat starszych, którzy wcześniej nie złożyli podania o akademik, mogą ubiegać się o przyznanie prawa do zakwaterowania w Domu Studenckim w roku akademickim 2017/2018. W tym celu powinni w terminie od 10 lipca do 4 sierpnia lub od 21 do 31 sierpnia 2017 r. złożyć stosowne podanie.

Studenci, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia we wrześniu, podania powinni składać w terminie od 11 do 22 września 2017 r.

Gdy ubiegasz się o miejsce w Domu Studenckim poprzez BON:
Wypełnij wniosek wraz z załączonym kwestionariuszem. Dołącz kserokopię orzeczenia (ksero można wykonać u nas na miejscu) i złóż w w/w terminach w naszej jednostce.

Wyjaśnienia do wniosku:
Pokoje jednoosobowe są dostosowane architektonicznie i ich liczba jest bardzo ograniczna.
Pozostałe pokoje dwuosobowe, to standardowe pokoje studenckie ulokowane w DS. "Za Kolumnami" i w DS. "Krakowiak".

» 19.06.2017 « Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 «

Przyjmowanie podań o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 odbędzie się w następujących terminach:

19.06.2017 - 21.07.2017 oraz 4.09.2017 - 12.10.2017

Podania należy składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 14:00.

Kompltne podanie składa się z:
1. Wniosku o stypendium dla studentów lub wniosku o stypendium dla doktorantów (wraz z kwestionariuszem będacym załącznikiem do wniosku)
2. Kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/zaświadczenie z ZUS o niezdolności do pracy - należy oryginał do wglądu na miejscu.

» 05.07.2017 « Informacja dotycząca pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018 «

STYPENDIUM SOCJALNE:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów oraz studenci lat starszych (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) mogą składać wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018 w terminie od 3 do 21 lipca oraz od 4 do 30 września 2017 r., w tym w soboty: 9, 16, 23 i 30 września. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00.

UWAGA: Wnioski o stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku !!!

Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin". Przed złożeniem wniosku, który stanowi załącznik nr 2, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1, tj. "Zasadami ustalania składu rodziny i dochodu studenta".

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018 w terminie od 19 czerwca do 21 lipca oraz od 4 września do 12 października 2017 r., w tym w cztery soboty września: 9, 16, 23 i 30 września. Wnioski będą przyjmowane w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem stypendialnym, przede wszystkim z paragrafami 19-21.

Procedura składania wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów - TUTAJ.


Przed złożeniem wniosku, student w części I, pkt 1-11, powinien uzupełnić swoje dane. Student swoją średnią ocen może sprawdzić logując się na swoje konto w Wirtualnej Uczelni. Nie ma jednak obowiązku uzupełnienia swojej średniej ocen (część I wniosku, pkt 12) - wniosek można złożyć bez wpisanej średniej ocen. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich przekaże wniosek do właściwego Dziekanatu w celu uzupełnienia lub weryfikacji wpisanej średniej ocen. Student, przed złożeniem wniosku, nie ma obowiązku indywidualnego zgłaszania się w tej sprawie do swojego Dziekanatu.

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów II stopnia, a studia I stopnia ukończyli na innej uczelni, do wniosku o stypendium powinni dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok, tj. załącznik nr 13.

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA LUB JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH:

Informujemy, że studenci przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich, którzy zdali maturę w 2017 roku i są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018.

Wniosek o stypendium można pobrać - TUTAJ.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcia studenta. Wniosek można złożyć w terminie od 19 czerwca do 21 lipca oraz od 4 września do 12 października 2017 r., w tym w cztery soboty września: 9, 16, 23 i 30 września. Wnioski będą przyjmowane w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00.

» 24.05.2017 « Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim rok akademicki 2017/2018 «

Przyjmowanie podań o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 rozpocznie się od 24 maja 2017 r.

Podania należy składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności) lub w biurze Samorządu Studentów, pok. 48 B w terminie od 24 maja do 14 czerwca 2017 r., w godzinach urzędowania jednostki.

Gdy ubiegasz się o miejsce w Domu Studenckim poprzez BON:
Wypełnij wniosek wraz z załączonym kwestionariuszem. Dołącz kserokopię orzeczenia (ksero można wykonać u nas na miejscu) i złóż w w/w terminach w naszej jednostce.

Wyjaśnienia do wniosku:
Pokoje jednoosobowe są dostosowane architektonicznie i ich liczba jest bardzo ograniczna.
Pozostałe pokoje dwuosobowe, to standardowe pokoje studenckie ulokowane w DS. "Za Kolumnami" i w DS. "Krakowiak".

Gdy ubiegasz się o miejsce w Domu Studenckim poprzez Samorząd Studentów:
Przed złożeniem Podania, student powinien zapoznać się z Zasadami przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018. Ważną informacją jest to, iż ubiegając się  o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie Podanie. Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody. Skala punktowa obowiązująca przy rozdziale miejsc w domach studenckich na rok 2017/2018 znajduje się TUTAJ.

W podanym terminie wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych z następujących lat:  I, II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia, a także III roku studiów pierwszego stopnia 3,5–letnich i ze wszystkich lat studiów jednolitych magisterskich.

Studenci zrekrutowani na I rok (2017/2018) studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich będą mogli składać podania od lipca do września (terminy zostaną ogłoszone na stronie Samorządu Studentów i stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na początku lipca).

Osoby, które uzyskają prawo do zakwaterowania, na podstawie listy ogłoszonej na stronie Samorządu Studentów/Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, są zobowiązane, w ciągu 14 dni od ogłoszenia tej listy, do dokonania wpłaty na konto Uczelni opłaty rezerwacyjnej za miejsce w wysokości 405 zł. Opłata ta, zaliczona będzie na poczet opłaty za miejsce w akademiku za miesiąc październik. W przypadku  braku zarejestrowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, przyznane miejsce w akademiku przepada i student będzie musiał ponownie składać wniosek o akademik.

Szczegóły dotyczące opłaty rezerwacyjnej opisane są w § 3 Decyzji Prorektora ds. Studenckich.

» 24.05.2017 « Wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018 «

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018 rozpocznie się 15 maja 2017 r. i potrwa do 14 czerwca 2017 r.

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. od 10 do 14 w pok. 14 i 15, przy ul. Podchorążych 2. Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ. Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin". Przed złożeniem wniosku, który stanowi załącznik nr 2, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1, tj. "Zasadami ustalania składu rodziny i dochodu studenta".

W podanym wyżej terminie, wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z trzech roczników, tj. aktualnego I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia - dla tych roczników nie przewidujemy terminów późniejszych!!!

Dla studentów zrekrutowanych na I rok studiów I i II stopnia zostaną ogłoszone terminy lipcowe i wrześniowe. Wnioski o inne rodzaje stypendiów, tj. rektora dla najlepszych studentów i specjalne dla osób niepełnosprawnych, będzie można składać we wrześniu i na początku października (terminarz zostanie ogłoszony w terminie późniejszym).

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pok. 14 lub 15 przy ul. Podchorążych 2 oraz telefonicznie pod numerami: 12 662 60 39, 12 662 60 40.

UWAGA: W tym roku, wnioski o stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku !!!


» 18.05.2017 « Krakowski informator o formach pomocy dla osób w kryzysach psychicznych i ich rodzin «

Do dyspozycji przekazujemy fragment "Krakowskiego informatora o formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin" wydanego przez Urząd Miasta Krakowa w 2016 roku. Wyodrębiona przez nas część składa się z placówek oraz ich danych kontaktowych i adresowych. Wymienione zostały krakowskie placówki realizujące leczenie ambulatoryjne oraz placówki realizujące leczenie dzienne.

Aby pobrać informator, kliknij TUTAJ.


» 11.04.2017 « Seminarium "Wsparcie studenta w kryzysie psychicznym" «

Zapraszamy do oglądnięcia zdjęć z seminarium Wsparcie studenta w kryzysie psychicznym” które odbyło się 5 kwietnia 2017!

www.facebook.com/pg/BON.UP.KRAKOW» 23.03.2017 « Seminarium "Wsparcie studenta w kryzysie psychicznym" «

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium Wsparcie studenta w kryzysie psychicznym” organizowanym przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Seminarium będzie miało miejsce 5 kwietnia 2017 w budynku Wydziału Pedagogicznego przy ul. Ingardena 4 w Nowej Auli.

Idea organizacji tego wydarzenia narodziła się z potrzeby poruszenia tematu studenta w kryzysie psychicznym. Mamy nadzieję, iż seminarium przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku osób będących w kryzysach psychicznych oraz studentów z niepełnosprawnościami i ich integracji ze społeczeństwem.

Wydarzenie organizowane będzie w ramach X Krakowskich Dni Integracji organizowanych przez środowisko krakowskich uczelni wyższych.

WSTĘP WOLNY

Wydarzenie tłumaczone będzie na Polski Język Migowy» 22.03.2017 « X Krakowskie Dni Integracji «

Zapraszamy na X Krakowskie Dni Integracji organizowane przez środowisko uczelni wyższych!

Wydarzenie odbędzie się w dniach 3 - 8 kwietnia 2017 roku.

Więcej informacji w programie (kliknij na zdjęcie).


» 1.02.2017 « Konsultacje z Mateuszem Biernatem «

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów (również tych, którzy nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) do spotkań z Mateuszem Biernatem - Konsultantem ds. Studentów w Kryzysach Psychicznych. Nasz pracownik swoją wiedzą i doświadczeniem, będzie służyć pomocą każdemu studentowi.

Dyżury Kontakt Miejsce
wtorek i czwartek
godz. 8:30 - 11:00

środa
godz. 13:30 - 15:30

mateuszbiernat@up.krakow.pl
797 996 374

ul. Armii Krajowej 9 p. 101
DS. "Krakowiak"

Istnieje możliwośc umówienia indywidualnego spotkania w wyznaczonym miejscu i czasie.

Zachęcamy do kontaktu!

» 31.01.2017 « Oficjalny profil Facebook BON UP «

Serdecznie zapraszamy do polubienia oficjalnego profilu Facebook Biura ds. Osób Niepełnosprawnych!

Obserwując nasz profil będziecie na bieżąco ze wszystkimi istotnymi informacjami z życzia Uczelni.

www.facebook.com/bon.up.krakow

» 30.01.2017 « Studenci zagrożeni kryzysem — materiał TVP3 «

Studentów zagrożonych kryzysem psychicznym jest coraz więcej. Nowa sytuacja, stres... bardzo wiele czynników powoduje, iż pojawiają się kryzysy psychiczne, depresja. Jest to wciąż problem wstydliwy, większość ludzi boi się ujawnić i szukać pomocy.

O studentach w kryzysach psychicznych oraz o miejscach, gdzie szukać pomocy w Kronice TVP3 29.01.2017 18:30 mówili Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych dr Małgorzata Trojańska oraz Koordynator ds. Studentów w Kryzysach z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Mateusz Biernat.

Zachęcamy do oglądania!

http://krakow.tvp.pl/28844310/terapia-dla-studentow-w-kryzysach-psychicznych

» 27.01.2017 « Spotkanie Władz Uczelni ze starostami studiów stacjonarnych «

Jakość kształcenia i komfort studiowania to jeden z wielu istotnych tematów poruszonych podczas spotkania Władz Uczelni ze starostami wszystkich kierunków i roczników studiów studiów stacjonarnych w dniu 27 stycznia 2017 r.

Spotkanie, w którym uczestniczyli: Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała, Kanclerz UP mgr Monika Topolnicka-Stolzman, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych dr Małgorzata Trojańska, Kierownik Biura Promocji i Karier mgr Piotr Kciuk, Przewodnicząca Samorządu Studentów UP Alina Greliak oraz starostowie wszystkich kierunków i roczników studiów stacjonarnych, było okazją do rozmów na tematy dotyczące organizacji bieżącego roku akademickiego.

Omówiono m.in. sprawy związane z tokiem studiów, przebiegiem praktyk studenckich, obsługą administracyjną studentów, funkcjonowaniem Biura Karier, poradnictwem zawodowym, działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, wsparciem psychologicznym dla studentów w trudnych sytuacjach życiowych. Poruszono także kwestie dotyczące jakości kształcenia i komfortu studiowania. Jedną z ciekawych propozycji był m.in. pomysł zorganizowania "stref studenta" we wszystkich budynkach Uczelni, na wzór Strefy Studenta powstałej w ubiegłym roku w budynku przy ul. Podchorążych 2.