Aktualności

Oferta BON
Stypendia
Akademiki
Projekty
Kariera i praca
Współpraca
Galeria
ZSN UP
KSSN
UczelniaKontakt


Oferta dla kandydatów na studia

> Udzielamy informacji o możliwościach kształcenia się przez osoby niepełnosprawnej na naszej Uczelni

Szanowny kandydacie na studia,
Jeżeli zdecydowałeś się wybrać studia na Uniwersytecie Pedagogicznym i złożyłeś już odpowiednie dokumenty rekrutacyjne, bądź zostałeś już przyjęty na upragniony kierunek, bardzo prosimy o kontakt z naszym Biurem - telefonicznie, e-mail lub osobiście. W przypadku np. potrzeby korzystania z pomocy tłumacza języka migowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, lektratów języków obcych... dzięki Twojemu wcześniejszemu kontaktowi z nami będziemy się starać dobrać najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

Również w przypadku innych potrzeb wymagających wcześniejszego przygotowania warto jest się z nami skontaktować!Oferta dla studentów

» Studenci niepełnosprawni - oferta ogólna «

› Stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych przyznawane miesięcznie na okres dziewięcu miesięcy w trakcie roku akademickiego
› Prawo do zakwaterowania w Domu Studenckim na czas roku akademickego
› Alternatywne formy zaliczenia wychowania fizycznego (zajęcia teoretyczne z kultury fizycznej lub zajęcia rehabilitacji ruchowej)
› Udzielamy porad w kwestiach związanych z niepełnosprawnością
› Udzielamy informacji o możliwościach otrzymywania pomocy materialnej np. ze środków PFRON, MOPS, PCPR
› Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów z funkcjonowaniem na uczelni związanych z niepełnosprawnością, np. dostosowanie formy egzaminu do potrzeb studenta w porozumieniu z egzaminatorem
› Udzielamy informacji, pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, sposobów poszukiwania pracy itp.
› Oferujemy udział w atrakcyjnych projektach, majacych na celu zwiększenie kwalifikacji, odbycie stażu itp.
› Oferujemy wsparcie psychologa w trakcie spotkań indywidualnych
› Organizujemy różnego rodzaju imprezy, spotkania, kursy, warsztaty dla studentów i pracowników Uczelni
› Koordynujemy działania przy wprowadzaniu rozwiązań udostępniających naszą Uczelnię osobom niepełnosprawnym
› Podejmujemy działania na rzecz pełnej integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
› ... oraz inne sprawy na indywidualny wniosek studenta.


» Studenci nie(do)słyszący, g/Głusi «

› Studenci nie(do)słyszący obsługiwani są w BON przez konsultanta znającego język migowy (PJM, SJM)
› Oferujemy wsparcie tłumaczy języka migowego (PJM, SJM, lip speaking) w trakcie zajęć dydaktycznych oraz podczas załatwiania spraw formalnych na Uczelni
› Organizujemy lektoraty języka angielskiego dla studentów nie(do)słyszących przy wsparciu tłumacza języka migowego; zajęcia w kilkuosobowych grupach; zwolnienie z listening oraz speaking
› Oferujemy udział w lektoracie języka polskiego jako obcego, celem uzupełnienia wiadomości z zakresu języka polskiego (gdy zbierze się grupa)
› ... oraz inne sprawy na indywidualny wniosek studenta.


» Studenci nie(do)widzący «

› Skanowanie materiałów dydaktycznych do formatu tekstowego lub PDR
› Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej w wybranych zakresach
› Dostosowana mediateka i biblioteka uczelni - komputer, multilektor, specjalistyczne programy czytające, listwa brajlowska, skaner...
› Drzwi Uczelni oznakowane tabliczkami brajlowskimi
› Lektoraty języków obcych w małych grupach; zwolnienie z częsci pisemnej egzaminu
› ... oraz inne sprawy na indywidualny wniosek studenta.


» Studenci z niepełnosprawnością ruchową «

› Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej w wybranych zakresach
› Pomoc przy wjeździe samochodem na teren Uczelni (miejsca parkingowe dla ON)
› ... oraz inne sprawy na indywidualny wniosek studenta.» Jak skorzystać z pomocy Biura?

› Wystarczy skontaktować się z nami oraz przedłożyć pisemny wniosek z prośbą o udzielenie wybranego wsparcia. Wniosek powinien być skierowany do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, powinien zawierać dane osobowe i kontaktowe studenta oraz kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Oferta dla pracowników Uczelni

› Przekazujemy informację dotyczącą danej niepełnosprawności
› Oferujemy pomoc w przygotowaniu egzaminów w alternatywnej formie
› Udzielamy konsultacji w zakresie wspierania niepełnosprawnych studentów
› Prowadzimy kursy i szkolenia dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych (m.in. kursy PJM prowadzone przez słyszącego lektora oraz Głuchego asystenta)