Aktualności

Oferta BON
Stypendia
Akademiki
Projekty
Kariera i praca
Współpraca
Galeria
ZSN UP
KSSN
UczelniaKontakt» 19.06.2017 « Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 «

Przyjmowanie podań o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 odbędzie się w następujących terminach:

19.06.2017 - 21.07.2017 oraz 4.09.2017 - 12.10.2017

Podania należy składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 14:00.

Kompltne podanie składa się z:
1. Wniosku o stypendium dla studentów lub wniosku o stypendium dla doktorantów (wraz z kwestionariuszem będacym załącznikiem do wniosku)
2. Kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/zaświadczenie z ZUS o niezdolności do pracy - należy oryginał do wglądu na miejscu.


» 05.07.2017 « Informacja dotycząca pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018 «

STYPENDIUM SOCJALNE:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów oraz studenci lat starszych (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) mogą składać wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018 w terminie od 3 do 21 lipca oraz od 4 do 30 września 2017 r., w tym w soboty: 9, 16, 23 i 30 września. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00.

UWAGA: Wnioski o stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku !!!

Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin". Przed złożeniem wniosku, który stanowi załącznik nr 2, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1, tj. "Zasadami ustalania składu rodziny i dochodu studenta".

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018 w terminie od 19 czerwca do 21 lipca oraz od 4 września do 12 października 2017 r., w tym w cztery soboty września: 9, 16, 23 i 30 września. Wnioski będą przyjmowane w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem stypendialnym, przede wszystkim z paragrafami 19–21.

Procedura składania wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów – TUTAJ.


Przed złożeniem wniosku, student w części I, pkt 1–11, powinien uzupełnić swoje dane. Student swoją średnią ocen może sprawdzić logując się na swoje konto w Wirtualnej Uczelni. Nie ma jednak obowiązku uzupełnienia swojej średniej ocen (część I wniosku, pkt 12) – wniosek można złożyć bez wpisanej średniej ocen. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich przekaże wniosek do właściwego Dziekanatu w celu uzupełnienia lub weryfikacji wpisanej średniej ocen. Student, przed złożeniem wniosku, nie ma obowiązku indywidualnego zgłaszania się w tej sprawie do swojego Dziekanatu.

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów II stopnia, a studia I stopnia ukończyli na innej uczelni, do wniosku o stypendium powinni dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok, tj. załącznik nr 13.

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA LUB JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH:

Informujemy, że studenci przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich, którzy zdali maturę w 2017 roku i są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018.

Wniosek o stypendium można pobrać - TUTAJ.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcia studenta. Wniosek można złożyć w terminie od 19 czerwca do 21 lipca oraz od 4 września do 12 października 2017 r., w tym w cztery soboty września: 9, 16, 23 i 30 września. Wnioski będą przyjmowane w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00.» 24.05.2017 « Wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018 «

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018 rozpocznie się 15 maja 2017 r. i potrwa do 14 czerwca 2017 r.

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. od 10 do 14 w pok. 14 i 15, przy ul. Podchorążych 2. Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ. Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin". Przed złożeniem wniosku, który stanowi załącznik nr 2, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1, tj. "Zasadami ustalania składu rodziny i dochodu studenta".

W podanym wyżej terminie, wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z trzech roczników, tj. aktualnego I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia - dla tych roczników nie przewidujemy terminów późniejszych!!!

Dla studentów zrekrutowanych na I rok studiów I i II stopnia zostaną ogłoszone terminy lipcowe i wrześniowe. Wnioski o inne rodzaje stypendiów, tj. rektora dla najlepszych studentów i specjalne dla osób niepełnosprawnych, będzie można składać we wrześniu i na początku października (terminarz zostanie ogłoszony w terminie późniejszym).

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pok. 14 lub 15 przy ul. Podchorążych 2 oraz telefonicznie pod numerami: 12 662 60 39, 12 662 60 40.

UWAGA: W tym roku, wnioski o stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku !!!

Wysokość kwot stypendiów dla studentów w roku akademickim 2016/2017:

Podstawa naliczania stypendium socjalnego - 950 zł
Maksymalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia z tytułu zamieszkania - 500 zł
Minimalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia z tytułu zamieszkania - 250 zł
Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania - 250 zł

Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów I stopnia - 990 zł
Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów II stopnia - 660 zł
Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów III stopnia - 330 zł

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym - 600 zł
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym - 400 zł
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim - 200 zł

Decyzja Nr RO/D.0201-40/2016 Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stypendiów rektora dla najlepszych studentów oraz stypendiów socjalnych i podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017.

Decyzja Nr RO/D.0201-39/2016 Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych przyznawanych studentom w roku akademickim 2016/2017.Przyznawaniem oraz wypłacaniem świadczeń stypendialnych zajmuje się
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
Sekcja ds. Studenckich

pokój nr 14 - 15
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

tel: +48 12 662 60 40 - Wydział Pedagogiczny
tel: +48 12 662 60 39 - Pozostałe Wydziały

e-mail: stypendia@up.krakow.pl
www: http://stypendia.up.krakow.pl/