Aktualności

Oferta BON
Stypendia
Akademiki
Projekty
Kariera i praca
Współpraca
Galeria
ZSN UP
KSSN
UczelniaKontakt


Oferta dla kandydatów na studia

Porozumienie, to przede wszystkim współpraca krakowskich Uczelni na rzecz wspólnych działań dla studentów niepełnosprawnych!

   Zwiększenie dostępności edukacji dla osób niepełnosprawnych powinno stanowić jeden z najważniejszych priorytetów wszystkich Uczelni. W związku z czym krakowskie Uczelnie w tym AGH, PK, UEK, UP oraz UPJPII prężnie realizują działania mające na celu pełne wykorzystanie oraz rozwój potencjału studentów niepełnosprawnych.
Organizowane sa różnego rodzaju imprezy, spotkania oraz konferencje służące zwiększeniu integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych. Ponadto organizowane są obozy integracyjne, stanowią doskonałą okazję do nawiązania nowych znajomości, wymiany informacji oraz spostrzeżeń. Stanowią swojego rodzaju integrację środowiska studenckiego z władzami poszczególnych Uczelni zaangażowanych w sprawy "krakowskich żaków".

Ponadto w krakowskim środowisku akademickim ukazuje się "Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych". Jest to gazeta przygotowywana przez i dla studentów. Zachęcamy do lektury!


Uczelnie, które podpisały Porozumienie:

    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
    APolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
    AUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
    AUniwersytet Jagielloński w Krakowie
    AUniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie
    AUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
    AUniwersytet Rolniczy
Porozumienie o współpracy

» Artykuł dr hab. prof. UEK Janiny Filek o Dniach Integracji 2009«

   Zeszłoroczny Dzień Integracji w tym roku przekształcił się w Dni Integracji, które odbyły się 22-25 kwietnia br. Najważniejszym wydarzeniem w ramach tych Dni, z perspektywy współpracy między krakowskimi uczelniami na polu wspierania studentów niepełnosprawnych, było podpisanie przez rektorów pięciu krakowskich uczelni porozumienia na rzecz współpracy w zakresie zwiększania dostępności wyższych uczelni dla studentów niepełnosprawnych.

Trochę historii

   Idea porozumienia zrodziła się na kanwie nieformalnej współpracy Pełnomocników Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych: AGH - mgr Andrzeja Wójtowicza, AP (dzisiaj UP) – dr Małgorzaty Trojańskiej, PK – mgr Jana Ortyla, AE (dzisiaj UEK) – w mojej osobie. Organizując wspólne obozy dla studentów niepełnosprawnych, wymieniając się doświadczeniami, wspierając się wzajemnie szybko zorientowaliśmy się, że w tych wszystkich wspólnych działaniach przeszkadzają nam głównie różnice administracyjne. Okazało się, że rozwiązania organizacyjno-prawne na poszczególnych uczelniach choć nie różnią się zasadniczo to jednak stanowią dość poważną barierę utrudniającą współpracę. Do tego każdy z nas musiał wielokrotnie wyjaśniać władzom i administracji własnej uczelni, dlaczego, np. w przygotowywanych przez niego szkoleniach, warsztatach, kursach czy obozach, uczestniczą także studenci innych uczelni. Ponadto okazało się, że występowanie o środki finansowe na realizację wspólnych przedsięwzięć jest bardziej efektywne. Ostatecznie zdecydowaliśmy się jako pełnomocnicy na przyjęcie rozwiązania, które nazwaliśmy Porozumieniem. Porozumienie o współpracy zostało podpisane 15 listopada 2007 roku. Podpisali je rektorzy AGH, PK i UEK. Zostało uroczyście podpisane podczas konferencji zorganizowanej na AGH, a dotyczącej zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

W ramach tego porozumienia Strony zobowiązały się do współpracy w zakresie:

   1. prezentowania wspólnego stanowiska w kwestiach koniecznych w Polsce zmian, ułatwiających studiowanie osobom niepełnosprawnym,
   2. wymiany doświadczeń miedzy uczelniami, dotyczących opieki nad studentami niepełnosprawnymi,
   3. polepszania warunków kształcenia osób niepełnosprawnych,
   4. wspólnego występowania o środki finansowe na realizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz studentów niepełnosprawnych,
   5. organizowania imprez o charakterze integracyjnym dla studentów niepełnosprawnych (np. obozy szkoleniowo-rehabilitacyjne, obozy adaptacyjno-rehabilitacyjne, wycieczki, imprezy kulturalne),
   6. wspólnych przedsięwzięć podnoszących kwalifikacje zawodowe studentów niepełnosprawnych i podnoszących ich atrakcyjność na rynku pracy (np. kursy językowe, kursy księgowości, przedsiębiorczości, treningi autoprezentacji),
   7. wspólnego organizowania zajęć WF-u oraz zajęć rehabilitacyjnych z wykorzystaniem baz sportowych Stron.

   Podpisanie Porozumienia pozwoliło zintensyfikować działania trzech biur (AGH, PK i UEK) przy stałej współpracy Pełnomocnika UP. Z czasem do tej współpracy przystąpił także Pełnomocnik Rektora PAT ds. ON mgr Katarzyna Kutek-Sładek. Warto zaznaczyć, że podpisane w 2007 r. Porozumienie sprzyjało także większej konsolidacji studentów niepełnosprawnych poprzez współpracę trzech Zrzeszeń Studentów Niepełnosprawnych AGH, PK, UEK oraz niezrzeszonych jeszcze studentów UP.

Nowe porozumienie

   Bardzo owocna współpraca trzech Biur ds. ON oraz nowo powstałych biur na UP oraz PAT doprowadziła do podpisania Porozumienia (dokładniej aneksu do pierwotnego porozumienia) przez - tym razem - pięć uczelni. Kwietniowe Porozumienie podpisali Rektor AGH Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Rektor PK Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Rektor PAT Ks. Prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch, Rektor UP Prof. dr hab. Michał Śliwa oraz Rektor UEK Prof. dr hab. Roman Niestrój.

Przebieg części oficjalnej

   W związku z tym, że tegoroczne podpisanie Porozumienia odbyło się podczas Dni Integracji, zorganizowanych na UEK, jako gospodarz uczestników spotkania przywitał Rektor UEK Prof. dr hab. Roman Niestrój. Miłe przywitanie wszystkich gości oraz uczestników spotkania, podniosła atmosfera podpisania porozumienia oraz dopełnienie tego aktu uroczystym wręczeniem wyróżnienia dla Centrum Integracja za aktywne wspieranie krakowskich uczelni w działaniach na rzecz studentów niepełnosprawnych (wyróżnienie przygotowane przez uczelnie podpisujące Porozumienie) niewątpliwie przyczyniły się do tego, że wydarzenie to na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników spotkania: Panów Rektorów i Prorektorów, Dziekanów UEK, licznej kadry dydaktycznej i administracyjnej pięciu uczelni oraz bardzo licznej (mile zaskakującej organizatorów) grupy zaproszonych gości. To spotkanie na długo pozostanie w pamięci także tych wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych, którzy w ramach poszczególnych uczelni otrzymali wyróżnienia za działania na rzecz studentów niepełnosprawnych z rąk Pełnomocników ds. Osób Niepełnosprawnych własnych uczelni.

Nieco bardziej refleksyjnie

   Podpisane Porozumienie jest czymś niewątpliwie pomocnym w realizacji wspólnych przedsięwzięć, jest zatem czymś cennym nie tylko dla każdej z pięciu uczelni, ale przede wszystkim dla pracowników biur tych uczelni, głównie jednak jest ono cenne dla niepełnosprawnych studentów tych uczelni.

   Kiedy po raz pierwszy pojawiała się w mojej głowie myśl o porozumieniu, chodziło mi raczej o usprawnienie naszej współpracy, ale teraz, kiedy z perspektywy czasu patrzę na efekty porozumienia, zaczynam rozumieć, że jego podpisanie to coś więcej niż tylko wygodna platforma dla dobrej współpracy. Z wolna zaczynam rozumieć, że największa wartość, tego porozumienia zasadza się na dialogu międzyludzkim, który leży u jego podstawy. Samo Porozumienie pozostałoby suchym dokumentem, gdyby nie umiejętność i chęć rozmowy, jaką wykazujemy przy licznych spotkaniach.

   Podpisane Porozumienie zrodziło się z sympatii, prostej życzliwości dla bliźniego, jaka między nami, pełnomocnikami, panowała, z szacunku dla drugiego za to, co robi, z zaufania do niego i na koniec ze zwykłej ciekawości, jak on sobie radzi jako pełnomocnik, choć przecież nie było (i nadal nie ma) żadnych dyrektyw ani przepisów w tej kwestii. Z drugiej strony, nie sposób nie zauważyć, że podpisanie porozumienia zaczyna zobowiązywać, zatem zachęca nas do dalszego dialogu, do lepszego rozumienia, do wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań.

   Po drugie, Porozumienie znacznie wyraźniej pokazało nam, że tak naprawdę mamy wspólny cel, że jest nim stworzenie takich standardów i warunków studiowania, aby przed żadną z osób niepełnosprawnych mury naszych uczelni nie były zamknięte. Dzięki współpracy w ramach Porozumienia lepiej rozumiemy, co jest naszym celem oraz że ten cel jest wspólny.

   Po trzecie, współpraca w większej grupie wymaga zdecydowanie większej samokontroli oraz rozwijania w sobie umiejętności komunikacyjnych, jak i negocjacyjnych, znaczy zatem pracę nad samym sobą. Podpisany dokument jest tylko formułą prawną, aby doszło do rzeczywistego porozumienia, czyli wspólnych działań, nierzadko trzeba zrezygnować ze swego pomysłu, czasami trzeba więcej dać niż wziąć, czasami trzeba zamiast myśleć o interesie własnej uczelni pomyśleć też o interesie innej uczelni, bowiem za tym interesem kryją się konkretni studenci, dla których to wszystko robimy.

   Po czwarte, Porozumienie pozwala pokazać naszym studentom, że mimo wielu różnic i odmiennych interesów ludzie mogą się dogadywać i wspólnie realizować jeden cel. Tutaj   Porozumienie odsłania swe wychowawcze oblicze. Jest świetnym przykładem zasady, że w jedności nasza siła.

   Pierwsze Porozumienie podpisane przez trzy uczelnie pozwoliło nam efektywniej współpracować na rzecz studentów niepełnosprawnych, zaś to kwietniowe, podpisane już przez pięć uczelni, mam nadzieję, ujawni swą w pełni twórczą moc, czego pierwszym dowodem jest przekształcenie się zeszłorocznego Dnia Integracji w tegoroczne Dni Integracji przygotowane przez współpracującą ze sobą grupę pełnomocników.

Przyszłość

   Z listu przesłanego przez Rektora UJ Prof. dr hab. K. Musioła, a odczytanego przez przedstawiciela Biura ds. ON UJ po podpisaniu porozumienia przez rektorów pięciu uczelni, wynika, że uczelnia ta poważnie rozważa przystąpienie do naszego porozumienia, podobnie zresztą jak Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Im więcej uczelni przystąpi w Krakowie do tego Porozumienia, tym szybciej uda nam się wspólnie przygotować szkoły wyższe dla potrzeb studentów niepełnosprawnych, nie możemy tylko zapomnieć o tym, że nasz cel jest wspólny oraz że nasza siła tkwi w dialogu i w akceptacji odmienności każdej z uczelni.

dr hab. prof. UEK Janina Filek
Pełnomocnik Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych


» 21.04.2015 « Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym oraz Gminą Miejską Kraków «

21 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Krakowa zostało podpisane przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego i Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Michała Śliwę porozumienie o współpracy. Dzięki niemu możliwe będzie wzmocnienie wspólnych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin.

Główne obszary działania to: wspólne badania i przygotowywanie raportów dotyczących sytuacji osobistej, edukacyjnej, społecznej, zawodowej osób niepełnosprawnych i ich rodzin; organizacja cyklicznych konferencji związanych z problematyką niepełnosprawności; wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin; aktywizacja osób niepełnosprawnych zmierzająca do poprawy jakości ich życia.

[ przeczytaj treść porozumienia ]Oferta dla kandydatów na studia

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH
ul. Reymonta 17/10, 30-059 Kraków
http://bon.agh.edu.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK
ul. Rakowicka 27, pawilon D, 31-510 Kraków
http://bon.uek.krakow.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PK
ul. Skarżyńskiego 9, Dom Studencki nr 4 „Balon” pok. 601, 31-866 Kraków
http://www.zsn.pk.edu.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UPJP2
ul. Franciszkańska p. 202, Kraków
http://www.upjp2.edu.pl/bon

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ
ul. Retoryka 1/210, 31-108 Kraków
www.don.uj.edu.plFundacja Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie „Academica”
 ul. Rostafińskiego 10, 30-072 Kraków
www.academica.org.plFundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków
http://firr.org.pl/
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego
ul. Zielone Zacisze 3/151
03-294 Warszawa
http://www.stpjm.org.pl/
biuro@stpjm.org.pl